Klauzula informacyjna – skrócona

Formularz kontaktowy do zaproszenia na Mapa Szukając Boga

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

  1. Administratorem twoich danych osobowych jest organizator wskazany w opisie zaproszenia. Więcej informacji uzyskasz na stronie www organizatora (jeżeli została podana) lub od osoby kontaktowej, której dane kontaktowe udostępniono w zaproszeniu;
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia ci przez organizatora szczegółowych informacji dotyczących treści zaproszenia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia RODO);
  3. Posiadasz następujące prawa
  • prawo dostępu do danych osobowych ciebie dotyczących, zgodnie z art.15 RODO;
  • prawo do sprostowania twoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 RODO, jednakże z zastrzeżeniem
  • przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;

Uwaga! Jeżeli organizatorem wydarzenia jest osoba prywatna i zakres zaproszenia obejmuje działalność czysto osobistą lub domową tej osoby, czyli bez związku z działalnością zawodową lub handlową (np. spotkania grupy domowej), to przetwarzanie danych w takich celach jest – na mocy motywu 18 RODO – wyłączone spod przepisów tego rozporządzenia. Niemniej jednak RODO nadal ma zastosowanie do usług świadczonych przez Stowarzyszenie Deorecordings, tj. do bezpieczeństwa przetwarzania danych za pośrednictwem strony https://mapa.szukajacboga.pl/