Zasady serwisu

Zasady korzystania z serwisu https://mapa.szukajacboga.pl/

Ostatnia aktualizacja: 04.05 2021

Spis treści

 1. Przedmiot
 2. Definicje
 3. Zasady dostępu do zasobów Serwisu
 4. Rejestracja Konta Użytkownika
 5. Utworzenie i publikacja zaproszenia
 6. Zobowiązania administratora Serwisu
 7. Zobowiązania Użytkowników i Odwiedzających
 8. Zablokowanie dostępu do Serwisu
 9. Odpowiedzialność stron
 10. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu / Klauzula informacyjna
 11. Postanowienia końcowe
 12. Załącznik nr 1: Treść umowy powierzenia przetwarzania danych

I. Przedmiot

Niniejsze „Zasady korzystania z serwisu https://mapa.szukajacboga.pl” (dalej również jako: „Zasady serwisu”) określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z treści i funkcjonalności oferowanych w ramach kursów internetowych zamieszczonych na stronie https://mapa.szukajacboga.pl

Korzystanie z usług odbywa się zgodnie za zapisami niniejszego dokumentu wraz z zachowaniem zasad wynikających Polityki Prywatności Platformy Szukając Boga (https://szukajacboga.pl/polityka-prywatnosci/) ustalonych przez Stowarzyszenie Deorecordings, Administratora Serwisu.

II. Definicje

Zwroty użyte w niniejszych „Zasadach serwisu” oznaczają:

Stowarzyszenie Deorecordings – stowarzyszenie rejestrowe z siedzibą w Wiśle (43-460), ul. Malinka 65D/2. Jest to ponad wyznaniowa organizacja chrześcijańska współpracująca z kościołami i organizacjami, których celem jest przybliżanie ludziom ewangelii. Statut Stowarzyszenia dostępny jest pod adresem https://deorecordings.pl/statut

Serwis – strona internetowa https://mapa.szukajacboga.pl/ wraz z jej funkcjonalnościami

Usługa Umowna – usługa publikacji zaproszeń w Serwisie, z którego korzystanie odbywa się w oparciu o umowę zawieraną między Użytkownikiem a Stowarzyszeniem Deorecordings (dministratorem Serwisu). Zasady realizacji usługi umownej (treść umowy) stanowią zapisy „Zasad korzystania z serwisu https://mapa.szukajacboga.pl/

Zasoby Serwisu – oznaczają udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w „Zasadach serwisu” materiały obejmujące w szczególności Zaproszenia kreowane przez zarejestrowanych użytkowników.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca Konto Użytkownika, korzystająca z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszych „Zasadach serwisu”.

Konto Użytkownika – wydzielony w ramach Serwisu obszar logiczny, dostępny dla osoby, która go utworzyła (rejestracja Użytkownika), poprzez podanie loginu (adres e-mail), nadanie hasła oraz podanie danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, informacja o statusie e-trenera Szukając Boga oraz – jeśli był nadany – adres e-mail w domenie szukajacboga.pl).

Odwiedzający – osoba fizyczna odwiedzająca stronę https://mapa.szukajacboga.pl/ bez logowania się do Konta Użytkownika, w tym osoba nieposiadająca Konta Użytkownika.

Zaproszenie – opublikowana w Serwisie informacja o chrześcijańskim kościele / wspólnocie, kursie, konferencji /seminarium, obozie, rekolekcjach, koncercie lub innym wydarzeniu promującym treści i wartości chrześcijańskie.

Organizator – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna organizacja/podmiot, który publikuje w Serwisie Zaproszenie skierowane do Odwiedzających.

 

III. Zasady dostępu do zasobów serwisu

 1. Dostęp do Zaproszeń w celu ich nie wymaga wypełnienia jakichkolwiek formalności. W szczególności dostęp ten nie wymaga utworzenia Konta Użytkownika.
 2. Od strony technicznej do przeglądania Zaproszeń niezbędny jest dowolny komputer z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką stron www.
 3. Systemy informatyczne Odwiedzających i Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.
 4. Korzystanie z Usług Umownych wymaga rejestracji – utworzenia Konta Użytkownika w Serwisie.

 

IV. Rejestracja konta użytkownika

 1. Proces rejestracji przebiega następująco:
  a. Odwiedzający Serwis wybiera opcję rejestracji Konta Użytkownika, klikając link lub przycisk dostępny na podstronach https://mapa.szukajacboga.pl/zapros/ oraz https://mapa.szukajacboga.pl/logowanie/;b. Odwiedzający Serwis wpisuje w odpowiednie pola formularza: swój adres e-mail, ustalone przez siebie hasło dostępu, imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, informację o statusie e-trenera Szukając Boga oraz – jeśli był nadany – adres email przypisany e-trenerowi;

  c. Odwiedzający Serwis zapoznaje się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz treścią „Zasad korzystania z serwisu https://mapa.szukajacboga.pl/”, co potwierdza zaznaczeniem pola w okienku wyboru, tzw. check box;

  d. Zaznaczenie okienka wyboru oraz kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje utworzenie Konta Użytkownika.

   

 2. Utworzenie Konta Użytkownika oznacza jednocześnie zawarcie umowy o świadczenie Usługi Umownej na warunkach opisanych w niniejszych „Zasadach serwisu”.

V. Utworzenie i publikacja zaproszenia

 1. Do utworzenia Zaproszenia służy przycisk „Dodaj zaproszenie” dostępny na podstronach https://mapa.szukajacboga.pl/moje-zaproszenia/ oraz https://mapa.szukajacboga.pl/zapros/;
 2. Redakcja treści Zaproszenia przebiega w 3 krokach:
  a. Krok 1 – kategoria. Użytkownik zaznacza na liście jedną, wybraną kategorię Zaproszenia:
  • kościół/wspólnota,
  • kurs,
  • konferencja/seminarium,
  • obóz/rekolekcje,
  • koncerty/wydarzenia,
  • inne;

  b. Krok 2 – dane Organizatora i opis wydarzenia. W polach formularza Użytkownik wpisuje następujące informacje (pola oznaczone gwiazdką „*” są obowiązkowe):
  • nazwa*,
  • opis*,
  • zdjęcie (funkcja „dodaj zdjęcie”),
  • data wydarzenia*,
  • godzina wydarzenia*,
  • czas trwania pojedynczego spotkania*,
  • organizator*,
  • denominacja,
  • strona www,
  • adres*,
  • kod pocztowy*,
  • miejscowość*,
  • województwo*;

  c. Krok 3 – dane osoby kontaktowej i forma kontaktu. W polach formularza Użytkownik wpisuje następujące informacje (pola oznaczone gwiazdką „*” są obowiązkowe):
  • osoba kontaktowa*,
  • telefon*,
  • zaznaczenie odpowiedzi TAK/NIE na pytanie: „czy chcesz, żeby podany numer telefonu był dostępny publicznie?”*
  • adres e-mail, na który wysyłane będą zapytania dotyczące zaproszenia*,
  • zaznaczenie odpowiedzi TAK/NIE na pytanie: „czy chcesz, żeby podany adres e-mail był dostępny publicznie?”* – w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” komunikacja z 
 3. Przed publikacją Zaproszenia musi ono być zatwierdzone przez Administratora Serwisu. Do czasu zatwierdzenia zredagowane Zaproszenia widoczne są w sekcji „Oczekujące na akceptację” na podstronie https://mapa.szukajacboga.pl/moje-zaproszenia/;

VI. Zobowiązania Administratora Serwisu

 1. Administrator Serwisu zapewnia osobom odwiedzającym stronę https://mapa.szukajacboga.pl/ oraz jej aktywnym Użytkownikom nieodpłatny dostęp do właściwej im części zasobów – na czas nieoznaczony.
 2. W przypadku braku logowania się Użytkownika do Konta Użytkownika przez okres przekraczający 12 miesięcy Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika – po uprzednim powiadomieniu Użytkownika o takim zamiarze.
 3. Po upływie 3 miesięcy od terminu wydarzenia, dla którego utworzono Zaproszenie, Administrator Serwisu może takie Zaproszenie usunąć bez informowania Organizatora o tym fakcie.
 4. Stowarzyszenie Deorecordings zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie, dla których zostały zebrane. Szczegółową informację o przetwarzaniu danych zawiera część X niniejszych „Zasad korzystania z serwisu https://mapa.szukajacboga.pl/”.

VII. Zobowiązania użytkowników i odwiedzających

 1. Użytkownicy i Odwiedzający są zobowiązani do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych „Zasad serwisu” oraz dobrymi obyczajami.
 2. Osoby Odwiedzające oraz Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek, odpowiednio: w celu zapoznania się z treścią Zaproszeń / kontaktu z Organizatorem lub skorzystania z Usługi Umownej.
 3. W celu wykorzystania danych oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się w Serwisie w celu innym niż zapoznanie się z treścią Zaproszenia / kontakt z Organizatorem lub korzystanie z Usługi umownej, Odwiedzający jest obowiązany uzyskać każdorazowo zgodę osoby uprawnionej do reprezentowania Organizatora, zaś Użytkownik – Administratora Serwisu. W celu uzyskania zgody należy zgłosić pisemny wniosek (drogą tradycyjną lub e-mail) na adres kontaktowy podany w treści Zaproszenia / Serwisie.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w procesie rejestracji.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych, jeżeli zajdą takie okoliczności.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania swojego indywidualnego hasła w tajemnicy, a także do zabezpieczenia go przed dostępem osób trzecich.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z niego i/lub innych serwisów internetowych Stowarzyszenia Deorecordings przez dalszych użytkowników.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji.
 9. Zarówno Użytkownicy, jak i Odwiedzający zobowiązani są do niewykorzystywania Serwisu i innych serwisów Stowarzyszenia Deorecordings – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej/spamu.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię administratora Serwisu oraz podmiotów z nim współpracujących.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do niepodszywania się pod inne osoby.

VIII. Zablokowanie dostępu do serwisu

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do niego w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika „Zasad serwisu”, w szczególności w sytuacjach:
  a. podania nieprawdziwych danych osobowych,
  b. udostępnienia własnego loginu i/lub hasła osobom trzecim,
  c. naruszenia dobrych obyczajów, w tym co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do administratora Serwisu.
 2. Zablokowanie dostępu do Serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Stowarzyszenie Deorecordings umowy korzystania z Serwisu, o której mowa w punkcie IV.2.

IX. Odpowiedzialność stron

 1. Stowarzyszenie Deorecordings nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemów informatycznych bądź systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 2. Odpowiedzialność Stowarzyszenia Deorecordings, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona do przypadków wyrządzenia szkody z umyślnej winy oraz do wysokości poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 3. Stowarzyszenie Deorecordings nie ponosi odpowiedzialności za poprawność treści dostępnych na Serwisie bądź przydatności zasobów Serwisu do celów zakładanych przez Odwiedzającego lub Użytkownika, ani za brak funkcjonalności, która nie została wyraźnie objęta szczegółowym zakresem danej Usługi umownej.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i tekstów umieszczanych w Serwisie.
 5. Użytkownik odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym indywidualnego loginu i/lub hasła.

X. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu

 1. Dane osobowe Użytkowników, którzy prawidłowo dokonali procedury rejestracji w Serwisie, przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w działaniach Stowarzyszenia Deorecordings.
 2. Uznaje się, że aktywowanie i utrzymywanie Konta Użytkownika oznacza jednocześnie utrzymywanie przez Użytkownika stałego (regularnego) kontaktu z administratorem Serwisu (Stowarzyszeniem Deorecordings), co – w razie ich przekazania – stanowi podstawę przetwarzania danych szczególnych kategorii w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO).
 3. Klauzula informacyjna dla Użytkownika Serwisu: Wykonując zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2016/679 każdego Użytkownika Serwisu informuje się, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Deorecordings z siedzibą w Wiśle (43-460), przy ulicy Malinka 65D/2 (dalej jako: Administrator danych)
  2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@szukajacBoga.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD”;
  3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:
   a. Umożliwienia publikacji Zaproszenia w Serwisie oraz nawiązania kontaktu z osobami Odwiedzającymi wyrażającymi zainteresowanie Zaproszeniem (wykonanie Usługi Umownej) na podstawie art. 6. ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także – w odniesieniu do danych szczególnych kategorii – art. 9 ust. 2 lit. d Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą;
   b. Inicjowania późniejszych kontaktów z Użytkownikiem jako osobą korzystającą z usług oferowanych przez Administratora w celu informowania o kolejnych usługach lub wydarzeniach, którymi Użytkownik może być zainteresowany, a także w celu prowadzenia analiz zmierzających do doskonalenia oferty i procesu obsługi Użytkownika, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, tj. realizacji działań stanowiących prawnie uzasadniony interes Administratora;
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator danych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679. W sytuacjach awaryjnych dostęp do profilu użytkownika może mieć również główny administrator Serwisu;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Usługi umownej – do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, w tym usunięcia Konta Użytkownika lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dla których podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679. W szczególnych sytuacjach dane mogą być przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym do upływu terminu:
   a. przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy,
   b. obowiązkowego dokumentowania dla organów skarbowych.
   Obowiązuje okres najdłuższy.
  6. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/ Panu następujące prawa:
   a. W każdym przypadku:
   • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679;
   • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679;
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   b. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679 – z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2-3 Rozporządzenia 2016/679;
   c. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679 oraz prawo, by nie podlegać decyzji wywołującej wobec Pani/Pana skutków prawnych, a opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, zgodnie z art. 22 Rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do danych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
   d. prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do danych, których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
   e. prawo do żądania usunięcia danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679 – jeżeli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania (tj. sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego);
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji Usługi Umownej;
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich;
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu, a także nie będziemy podejmować żadnych decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołują wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na Pani/Pana osobę.
 4. Kontaktując się z osobą kontaktową wskazaną w Zaproszeniu, Odwiedzający wchodzi w interakcję z odrębnym od Stowarzyszenia Deorecordings administratorem danych osobowych, który niezależnie kreuje sferę ochrony danych osobowych. Administrator Serwisu nie odpowiada za poziom bezpieczeństwa danych gwarantowany przez Organizatorów.
 5. Skorzystanie z prawa do usunięcia danych z Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika. Dane profilowe Użytkownika oraz wszystkie Zaproszenia są usuwane.
 6. Skorzystanie z prawa do usunięcia danych z Serwisu jest realizowane poprzez zgłoszenie takiej woli za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://mapa.szukajacboga.pl/kontakt/. Administrator Serwisu podejmuje działania w celu uwierzytelnienia osoby zgłaszającej wniosek o usunięcie Konta Użytkownika i danych z tym kontem związanych.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany „Zasad korzystania z serwisu https://mapa.szukajacboga.pl/” ich doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.
 2. Żadna ze Stron niniejszej umowy nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z jej zapisów bez pisemnej zgody drugiej ze Stron.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze, pytania oraz reklamacje dotyczące działania Serwisu można kierować poprzez formularz kontaktu dostępny pod adresem https://mapa.szukajacboga.pl/kontakt/
 4. Spory powstałe w związku z wykonywaniem Usługi Umownej będą rozstrzygane polubownie.
 5. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami umowy będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Stowarzyszenia Deorecordings.